Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2020

Mousie
17:53
4604 c02a
Reposted fromzagubione--oddechy zagubione--oddechy viasoko soko
Mousie
17:47

February 24 2020

Mousie
22:23
5859 4ac5 500
Reposted fromverronique verronique viaquotes quotes
Mousie
22:22
Wytrzymaj ból. Wyhoduj na nim kwiaty. Kwitnij delikatnie.
— Rupi Kaur

February 17 2020

Mousie
17:42
6909 edb3 500
Reposted frompiehus piehus viapffft pffft
Mousie
17:41
7340 53b7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasilkdreams silkdreams

February 12 2020

Mousie
18:19
Reposted fromshakeme shakeme viaczarnemajtki czarnemajtki
Mousie
18:18
2411 5888
Reposted fromthatwasntadream thatwasntadream viaawaken awaken
Mousie
18:09
Mousie
18:08
0253 fa4f 500
Reposted frompiehus piehus viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

February 08 2020

Mousie
22:54
4542 b377 500
Mousie
22:31
Jeśli człowiek w dzieciństwie nie zaznał miłości, opieki, oparcia i poczucia przynależności, to choćby żył w rodzinie w sensie formalnym pełnej, będzie podejrzliwy i lękowy, niekoniecznie w sposób wyraźnie psychopatologiczny. 
Bywają ludzie niezwykle inteligentni i wykształceni, którzy mają jednak poczucie ciągłego zagrożenia porażką, co sprawia, że często przegrywają. Wysoka inteligencja i inne walory ustępują wobec poczucia odrzucenia i trauma z wczesnego dzieciństwa triumfuje.
— Maria Orwid - "Trauma"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagracey gracey
Mousie
22:31
Mousie
22:29
Albo go kocha, albo się uparła. Na dobre, na niedobre i na litość boską
— Szymborska
22:29
Mousie
22:28
Kobieta, która kocha- uśmiecha się. Kobieta, która walczy- krzyczy. Kobieta, która się poddała- milczy.
— znalezione

February 07 2020

Mousie
22:14
7681 4d40
Reposted fromhajskul hajskul viawishyouwerehere wishyouwerehere
Mousie
22:11
2953 643c 500
Reposted fromDavyJones DavyJones viainsanedreamer insanedreamer
Mousie
22:05
Reposted fromFlau Flau viadancingwithaghost dancingwithaghost
Mousie
21:59
5555 3a67
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl