Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2018

Mousie
20:49
0502 297e 500
Reposted fromoll oll viasoko soko
Mousie
20:48
Reposted frommrrru mrrru viainsanedreamer insanedreamer
Mousie
20:46
6259 674d
Reposted fromtichga tichga viaiamnotarobot iamnotarobot

November 06 2018

Mousie
19:57

November 05 2018

Mousie
14:43

October 30 2018

21:18

October 29 2018

Mousie
22:41
Jestem głupia, stoję tutaj
Patrzę w lustro
Znowu pusto…
— Agnieszka Chylińska
Reposted frommefir mefir viadancingwithaghost dancingwithaghost
Mousie
22:41
2424 d1c6 500
Reposted frompolana polana viadancingwithaghost dancingwithaghost
Mousie
22:40
6876 b7db
...
Mousie
22:36
4412 d7d2 500
Reposted fromblackmail90 blackmail90 viasoko soko
Mousie
22:36
7958 fa77
Reposted fromnutt nutt viasoko soko
Mousie
22:25
4587 362a 500
Reposted fromoll oll viawakemeupx wakemeupx

October 27 2018

Mousie
19:18
3661 4350 500

October 13 2018

Mousie
19:34
6023 daaa 500
Reposted fromslodziak slodziak viabesomebody besomebody

October 03 2018

Mousie
10:13
Mousie
10:13
Szczęście wśród inteligentnych osób to najrzadsza rzecz, jaką znam.   
— Ernest Hemingway
Reposted fromeklerrka eklerrka viamysweetheartt mysweetheartt
Mousie
10:13
Nie poznajemy ludzi przez przypadek. Przechodzą przez naszą drogę z jakiegoś powodu.
— Kathryn Perez
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamysweetheartt mysweetheartt
Mousie
10:12
Jak się człowiek przyzwyczai, że nie dostaje tego, czego pragnie, to stopniowo sam nie wie już, czego naprawdę chce.
— Haruki Murakami
Reposted frominto-black into-black viawarkocz warkocz

September 26 2018

Mousie
21:16
0209 791a
Reposted fromwagabunda wagabunda viainsanedreamer insanedreamer
Mousie
21:12
6233 67f1 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatroubles troubles
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl